Informacje dot. przetwarzania danych osobowych

Szanowni Państwo,  zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że przetwarzamy dane osobowe, które zostały nam przekazane.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych i jak można się z nim skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych, czyli osobą, która decyduje o sposobie i celu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przetwarza te dane, jest firma TRUMF Sanace s.r.o. REGON: 24271268 Blatnická 14/3, Praga 5 Sobín 155 21 (zwana dalej „administratorem”). Z administratorem można skontaktować się listownie pod adresem siedziby lub mailowo na adres [email protected]

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzamy w celu

  • realizacji umowy lub Państwa zamówienia
  • przetwarzania Państwa pytań przy świadczeniu usług doradczych.

Na jakiej podstawie administrator jest upoważniony do przetwarzania Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarzamy ze względu na konieczność realizacji umowy, w celu wykonania niezbędnych działań w interesie prawidłowej realizacji Państwa zamówienia, doradztwa lub realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy Państwem a naszą firmą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na przesyłaniu powiadomień handlowych oraz informacji o ofercie towarów i usług naszej firmy.

Czy podanie danych osobowych do tych celów przetwarzania jest wymogiem prawnym lub umownym?

Podane przez Państwa dane osobowe są warunkiem niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy. Bez ich podania nie będzie możliwa realizacja zamówienia lub odpowiedź na zapytanie.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane innym administratorom?

Podane przez Państwa dane osobowe przekazywane są podwykonawcom administratora, jeżeli zajmują się dostawą towarów, usług oraz realizacją płatności na podstawie umowy, jeżeli świadczą usługi w zakresie prowadzenia serwisów internetowych, sklepów internetowych i innych powiązanych z tym usług.

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej?

Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 11 lat od rozwiązania stosunku umownego/świadczenia usług lub towarów przez naszą firmę, lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie Państwa zgody.

Jakie mają Państwo prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W dowolnym momencie można poprosić o kopię wszystkich przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe, które przetwarzamy, są nieprawidłowe, można zażądać ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania. W dowolnym momencie można również zażądać usunięcia swoich danych osobowych, które przetwarzamy na Państwa temat, lub sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu. Jeżeli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, można ją odwołać pisemnie lub drogą elektroniczną pod adresem pocztowym lub adresem e-mailowym administratora wskazany powyżej. Jeżeli nie będą Państwo zadowoleni z rozpatrzenia swojego żądania lub sprzeciwu, przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jesteśmy zainteresowani wyłącznie przetwarzaniem Państwa danych osobowych zgodnie z prawem i należycie oraz nienaruszaniem Państwa praw. Jeśli mają Państwo w tym zakresie jakiekolwiek wątpliwości, prosimy o udzielenie odpowiedniej informacji.

TRUMF sanace s. r. o.