Regulamin reklamacji

Sprzedający udziela kupującemu (konsumentowi) gwarancji na czas określony w kodeksie cywilnym. Kupującemu niebędącemu konsumentem sprzedawca udziela gwarancji na okres 6 miesięcy, chyba że w karcie gwarancyjnej określono dłuższy okres gwarancji.

Jeżeli na sprzedawanym przedmiocie, jego opakowaniu lub dołączonej do niej instrukcji zaznaczony jest termin przydatności do użycia przedmiotu, zgodnie ze szczególnymi przepisami prawa okres gwarancji kończy się wraz z upływem tego terminu – postanowienie to dotyczy zarówno stosunków między sprzedawcą a kupującym (konsumentem) oraz między sprzedawcą a kupującym niebędącym konsumentem.

Gwarancja rozpoczyna się w dniu odbioru towaru przez kupującego. Sprzedający odpowiada za wszelkie wady towaru wykryte po jego odbiorze przez kupującego, lub które pojawią się w okresie gwarancyjnym. Kupujący powinien zgłosić widoczne wady przy odbiorze towaru od umownej firmy transportowej i odnotować je. Inne wady stwierdzone w okresie gwarancyjnym kupujący zgłasza sprzedającemu w formie pisemnej reklamacji bez zbędnej zwłoki po wykryciu wady, nie później jednak niż do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady objęte gwarancją nie powstaje, jeżeli wady te zostały spowodowane przez zdarzenia zewnętrzne po odbiorze towaru przez kupującego i nie zostały spowodowane przez sprzedawcę lub osoby, z pomocą których sprzedawca wywiązał się ze swojego zobowiązania. W szczególności sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku użytkowania towaru niezgodnie z instrukcją obsługi, nieprofesjonalnej lub nieuprawnionej ingerencji, wniknięcia do towaru obcej substancji (np. płynu), przechowywania lub eksploatacji w warunkach nieodpowiednich dla danego rodzaju towaru (np. temperatury przekraczające limity zalecane przez producenta i wskazane na opakowaniu lub w karcie gwarancyjnej danego towaru, środowisko wilgotne, zakurzone, agresywne chemicznie lub w inny sposób nieodpowiednie), uszkodzenia mechaniczne towaru przez kupującego lub osoby trzecie, wady spowodowane nieuniknionym zdarzeniem (np. klęską żywiołową) itp.

Reklamacje można składać w formie pisemnej, tak aby reklamacja dotarła do sprzedawcy najpóźniej
ostatniego dnia okresu gwarancyjnego. Kupującemu przysługuje prawo do odszkodowania za koniecznie poniesione koszty związane ze zgłoszeniem reklamacji (np. koszty transportu). W pisemnym zgłoszeniu reklamacyjnym należy zawsze podać, w jaki sposób objawia się wada i dołączyć kopię dowodu zakupu lub potwierdzonej karty gwarancyjnej oraz dane kontaktowe kupującego.

Kupujący, dostarczając sprzedającemu reklamowany towar, jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru odpowiednim opakowaniem spełniającym wymogi przewozu danego rodzaju towaru, tak aby towar nie uległ uszkodzeniu, a jeżeli ze względu na charakter towaru konieczne jest zapewnienie ochrony towaru podczas transportu, oznakowania towaru odpowiednimi symbolami. Protokół reklamacyjny (lista stwierdzonych wad wraz z określeniem sposobu ich usunięcia) zostanie przesłany kupującemu drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji. Roszczenia z tytułu wad produktu regulują odpowiednie przepisy prawne.

Na żądanie kupującego sprzedający jest zobowiązany do udzielenia gwarancji w formie pisemnej (karta gwarancyjna). Jeżeli charakter przedmiotu na to pozwala, zamiast karty gwarancyjnej wystarczy wystawić kupującemu dowód zakupu przedmiotu zawierający informacje, które muszą być zawarte w karcie gwarancyjnej. W przypadku udzielenia gwarancji dłuższej niż ustawowa sprzedawca określa warunki i zakres przedłużenia gwarancji w karcie gwarancyjnej. Reklamacja, w tym usunięcie wady, zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba że sprzedawca i kupujący uzgodnią inaczej. Sprzedający wystawia kupującemu potwierdzenie dotyczące terminu i sposobu rozpatrzenia reklamacji, w tym potwierdzenie wykonania naprawy i czasu jej trwania, lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji. [email protected]